Konsultacje społeczne dot. prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – zamierzenia inwestycyjne na lata 2021-2030 z perspektywą do 2040 roku”

Nasze Stowarzyszenie przeanalizowało dokumenty opublikowane przez PKP PLK a dotyczące zamierzeń inwestycyjny na lata 2021-2030 z perspektywą do 2040 roku, o których pisaliśmy już wcześniej.

Do samych zamierzeń inwestycyjnych nie zgłaszamy uwag wierząc, że już realizacja samej tylko opublikowanej listy zaspokoi dużą część oczekiwań mieszkańców i samorządów naszego regionu – czy to w ramach środków budżetowych różnego poziomu, czy to w ramach programu Kolej+, bądź rozwoju komponentów kolejowych CPK lub współfinansowania unijnego.

Ponieważ dziś, tj. 13.11.2020 r. kończy się przedłużony termin składania uwag i wniosków w ramach konsultacji, my także złożyliśmy kilka uwag do obszernego, bo aż 250-stronnicowego dokumentu.

Dokumenty źródłowe można znaleźć tutaj.

Nasze uwagi:

Podrozdział 5.1.1, Str.: 43-53

Treść uwagi/wniosku:

Brak uwzględnienia spodziewanych zmian w środowisku naturalnym terenu Polski wskutek postępujących zmian klimatycznych na świecie.

Uzasadnienie:

Uwzględnienie zmian w środowisku przyrodniczym (migracja i wymieranie gatunków, stepowienie, wzrost temperatury, brak zim, susze, zwiększenie częstotliwości gwałtownych zjawisk pogodowych (wichury, burze) wydaje się niezbędne zważywszy na okres realizacji inwestycji oraz późniejszej eksploatacji infrastruktury kolejowej w perspektywie kilkudziesięciu lat. Część z tych zjawisk będzie miała bezpośrednią interakcję z infrastrukturą i ruchem kolejowym (patrz uwagi do p. 5.7.3. i 5.7.4.)

Podrozdział 5.7.3, 5.7.4. Str: 125-128

Treść uwagi/wniosku:

Niewystarczająca ocena zjawisk ekstremalnych i ich wpływu na infrastrukturę i ruch kolejowy.

Uzasadnienie:

Uwzględnienie zmian w środowisku takich jak: wzrost średniej temperatury, brak zim, susze, zwiększenie częstotliwości gwałtownych zjawisk pogodowych (wichury, burze) wydaje się niezbędne zważywszy na okres realizacji inwestycji oraz późniejszej eksploatacji infrastruktury kolejowej w perspektywie kilkudziesięciu lat. Część z tych zjawisk będzie miała bezpośrednią interakcję z infrastrukturą i ruchem kolejowym: pasy ochronne (wycinka) wokół linii kolejowych, uszkodzenia trakcji elektrycznej (konstrukcje słupów), podmycia nawierzchni, konstrukcje wiat przystankowych, oświetlenia etc.

Podrozdział 5.1.2.2. Str.: 55-57

Treść uwagi/wniosku:

Oddziaływania długoterminowe chwilowe (śmiertelność zwierząt w wyniku kolizji z pociągami) wymagają pogłębienia analizy skutków, dlatego nie powinny być określane jako oddziaływanie nieistotne.

Uzasadnienie:

Liczba kolizji ze zwierzętami na krajowej sieci kolejowej jest znaczna, o czym świadczą dane posiadane przez przewoźników kolejowych towarowych, a zwłaszcza pasażerskich (szybsze pociągi). Wiele drobnych kolizji nie jest odnotowywanych w ogóle, co powoduje, że odbiór statystyk może być zniekształcony. Kolizje z większymi zwierzętami mają duży wpływ zarówno na punktualność pociągów (zatrzymanie, konieczność oględzin, ew. wymiana taboru i przesadzanie pasażerów), jak i na koszty napraw po stronie przewoźników (zgarniacze, szyby, światła, elementy czoła, elementy układu hamulcowego).

Wydaje się uzasadnione podjęcie działań w celu eliminacji prawdopodobieństwa takich kolizji np. poprzez wygrodzenia lub urządzenia odpłaszania zwierząt.

Podrozdział 5.2.1, Str.: 79 oraz Podrozdział 5.8., Str.: 129

Treść uwagi/ wniosku:

Brak uwzględnienia w tym punkcie komponentu hałasu jakim są sygnały akustyczne o dużym natężeniu uruchamiane obligatoryjnie przez maszynistów w miejscach skrzyżowania linii kolejowej z drogą publiczną (sygnał „baczność”). Czynnik ten wymaga pogłębionej analizy i oceny wpływu podobnej jak dla hałasu „dynamicznego”. Ujęte w p. 5.8. ale nie wystarczająco.

Uzasadnienie:

Często źródłem skarg jest nie tyle hałas generowany przez przejeżdżające pociągi, co obowiązek używania w/w sygnałów, zwłaszcza w godzinach nocnych. Warto zwrócić więc uwagę na treść skarg i dokonać zmapowania (rozwinięcia ryc. 16) najczęstszych miejsc tego typu przypadków. Wydaje się uzasadnione rozpatrzenie zasadności zabudowy skrzyżowań bezkolizyjnych w miejscach najbardziej krytycznych oraz podjęcie dyskusji o zmianie natężenia sygnału „baczność” w godzinach nocnych.

Podrozdział 5.9., Str.: 141 i dalsze

Treść uwagi/wniosku:

Brak analizy wpływu eksploatacji i szkód górniczych na planowane linie kolejowe, zwłaszcza nowe (np. komponenty CPK). Dotyczy to przede wszystkim, ale nie wyłącznie terenu województwa śląskiego.

Uzasadnienie:

Omówiona jest interakcja projektów Planu z obszarami wydobycia, ale tylko jednostronna. Zważywszy na przebieg linii poprzez lub w pobliżu takich obszarów należałoby uwzględnić przeciwny zwrot interakcji i zastanowić się czy w ogóle planować linie kolejowe (zwłaszcza nowe) w obszarach obecnej i planowanej eksploatacji czy też wydanych wieloletnich koncesji wydobywczych.

3 myśli na temat “Konsultacje społeczne dot. prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – zamierzenia inwestycyjne na lata 2021-2030 z perspektywą do 2040 roku”

Dodaj komentarz